Odpady a odpadové hospodářství

Odpady

 • Vzorkování odpadu, hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

  Provádíme odběry vzorků všech druhů odpadů. Naši zaměstnanci jsou držiteli certifikátu Manažer vzorkování odpadů (vzorkař odpadů) vydaných Českou společností pro jakost, na základě kterého provádějí odběry a analýzy vzorků pro posouzení možností jejich likvidace. Dále naši zaměstnanci vlastní pověření Ministerstva životního prostředí České republiky k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, na základě kterého posuzujeme možnosti vyloučení nebezpečných vlastností H1, H2, H3-A, H3-B, H12, H14 a H15. Zajišťujeme navržení rozsahu i provedení veškerých laboratorních analýz všech médií akreditovanými laboratořemi v souladu s požadavky platné odpadové legislativy.

 • Likvidace odpadů

  Na základě laboratorních analýz vzorků odpadu vám navrhneme i zajistíme nejekonomičtější způsob likvidace vašeho odpadu uložením na povrch terénu, uložením na skládky všech kategorií, likvidací ve spalovně, případně s využitím biodegradačních metod s minimalizací dopadu na životní prostředí.

 • Odpadový hospodář

  Původce a oprávněná osoba, kteří nakládají s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 t nebezpečného odpadu za rok a provozovatel skládky nebezpečných odpadů nebo komunálních odpadů jsou povinni zajišťovat odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby (odpadový hospodář). Odpadový hospodář odpovídá za zajištění odborného nakládání s odpady. Zastupuje původce nebo oprávněnou osobu při jednání s orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, zejména při výkonu jejich kontrolní činnosti. Nabízíme také zpracování plánu odpadového hospodářství vaší firmy.

 • Přeshraniční pohyb odpadů

  Příprava a kompletace požadovaných dokladů pro schvalovací řízení na MŽP a správních úřadech země určení a zemí tranzitu. Zastupování klienta v jednání s dotčenými úřady. Po udělení souhlasu všech příslušných orgánů, ohlašování jednotlivých přeprav odpadu na úřady. Příprava dokladů pro jednotlivé přepravy.

Ing. Ivo Sebera

Vedoucí sekce Techniky a sanací

420 603 507 710
ivo.sebera@azgeo.cz