Geologické práce

Geologické práce prováděné naší společností zahrnují široké spektrum od jednoduchých posudků po rozsáhlé průzkumy.

Inženýrská geologie

 • Inženýrsko - geologické průzkumy pro stavební účely

  Inženýrsko-geologický průzkum je v posledním období jednou z nosných činností naší společnosti. Nabízíme naše služby při projektování a výstavbě průmyslových objektů, objektů občanské vybavenosti, pro dopravní a liniové stavby, pro vodohospodářská díla a speciální ekologické stavby. Inženýrsko-geologický průzkum pro zakládání staveb zhodnocuje geologické prostředí z hlediska únosnosti a dalších parametrů, které jsou nezbytné pro projektování druhu a pevnosti základů plánované stavby.

 • Monitoring a sanace sesuvů, posuzování stability svahů

  Realizujeme veškeré činnosti spojené s průzkumem a sanací sesuvů. Jedná se především o zjištění smykové plochy a jejího prostorového omezení. Dále se jedná o objasnění hydrogeologických podmínek zájmové lokality a ověření geologického podloží smykové plochy, které není sesuvem postiženo.

Mgr. Mirko Jašurek

Jednatel společnosti a vedoucí sekce Geologie

420 604 234 803
 mirko.jasurek@azgeo.cz

Geotechnika

Naše společnost se v široké oblasti geotechniky specializuje zejména na provádění geotechnických průzkumů (viz. inženýrsko-geologické průzkumy). Další nosnou činností je provádění geotechnického monitoringu (instalace a měření přesné inklinometrie, instalace a měření pomocí přesných strunových snímačů apod.). Naši pracovníci mají rovněž zkušenosti TDI a kontrolní činnosti při budování geotechnických konstrukcí.

Mgr. Mirko Jašurek

Jednatel společnosti a vedoucí sekce Geologie

420 604 234 803
 mirko.jasurek@azgeo.cz

Hydrogeologie

 • Hydrogeologické průzkumy a posudky

  Realizujeme projektování a provádění vrtů pro jímání podzemních vod pro pitné a průmyslové účely, systémové sledování a hodnocení režimů podzemních vod v dílčích i komplexních hydrogeologických strukturách ve vztahu k jejich zatěžování antropogenními vlivy.

 • Projektování odvodnění pozemků a snižování hladiny podzemní vody

  Naše společnost provádí projektování a realizaci odvodňovacích systémů sloužících k snížení úrovně hladiny (nebo piezometrické úrovně) podzemní vody. Odvodňování slouží ke snížení úrovně hladiny podzemní vody pod bázi stavebních jam, lomu apod.

 • Zasakování srážkových a odpadních vod

  Zasakování dešťových srážek vsakem do horninového prostředí je v současnosti velkým trendem, rovněž tak likvidace přečištěných odpadních vod z domovních ČOV zasakováním, resp. vypouštěním do vod podzemních.

Mgr. Mirko Jašurek

Jednatel společnosti a vedoucí sekce Geologie

420 604 234 803
 mirko.jasurek@azgeo.cz

Sanační geologie

 • Řešení ekologických zátěží

  Řešení problematiky ekologických zátěží je hlavním předmětem činnosti společnosti. Cílem sanačních prací je odstranění znečištění z horninového prostředí (zemina, podzemní voda) nebo omezení jeho vlivu na životní prostředí. Výběr vhodných sanačních metod provádí naši kvalifikovaní pracovníci na základě podrobného zhodnocení místních poměrů. Při řešení konkrétní problematiky navazujeme na aktuální poznatky, zkušenosti a doporučené pokyny české i zahraniční odborné veřejnosti. Respektujeme přitom nejen legislativní požadavky, ale i technické, organizační a finanční možnosti objednatele prací.

 • Průzkumy a sanace ekologických zátěží

  Průzkumy a sanace ekologických zátěží
  Ve vazbě na ekologické zátěže provádíme komplexní zajištění služeb souvisejících s určením charakteru, míry a rozsahu znečištění horninového prostředí, podzemní vody a stavebních konstrukcí v zájmovém území. Sanace horninového prostředí, podzemních vod, a stavebních konstrukcí patří k hlavním činnostem společnosti. Tyto činnosti zajišťujeme komplexně, včetně jejich projektování, vlastní realizace (instalace a provoz sanačních technologií), vyhodnocování a dohledu nad jejich prováděním.

 • Monitorování kvality podzemních vod

  Provádíme průběžné sledování a hodnocení kvality podzemní vody a odpadních vod dle požadavků klienta, především v návaznosti na platné legislativní požadavky nebo požadavky příslušných orgánů stá

 • Numerické modelování transportu znečišťujících látek

  Na základě požadavků klientů realizujeme v rámci průzkumů znečištění podzemních vod a sanací ekologických zátěží zpracování matematických modelů. Zpracování výsledků průzkumných prací s využitím technik matematického modelování umožňuje předpovědět další vývoj znečištění na lokalitě za různých podmínek. Jedná se především o návrhy optimalizace a ochrany jímání podzemních vod, predikce šíření znečištění v horninovém prostředí a návrh jeho efektivního odstranění.

 • Hydrodynamické zkoušky

  Nedílnou součástí hydrogeologických a sanačních průzkumů jsou hydrodynamické zkoušky. Disponujeme technickým vybavením pro provádění různých typů těchto zkoušek od expresních po dlouhodobé čerpací testy, nálevové zkoušky, slug a bail testy. Nedílnou součástí poskytovaných služeb je jejich vyhodnocení a stanovení požadovaných hydraulických parametrů kolektoru. Do této kategorie spadají i vsakovací zkoušky prováděné v rámci geologického průzkumu pro zasakování dešťových srážek.

Ing. Ivo Sebera

Vedoucí sekce Techniky a sanací

420 603 507 710
ivo.sebera@azgeo.cz