Ekologie

Ekologické služby

Ekologické služby, tj. řešení aktuálních otázek spojených s naplňováním právních a jiných norem z oblasti ochrany a tvorby životního prostředí v konkrétních podmínkách klienta, nabízíme obcím, provozovatelům průmyslových a výrobních provozů a dalším subjektům, jejichž činnost zasahuje do životního prostředí. Na zpracování jednotlivých projektů se podílí řada specialistů, kteří v rámci svých odborností dokáží dané téma zpracovat komplexně ze všech stran.

 • Hodnocení vlivu staveb na životní prostředí - EIA

  Vypracováváme oznámení a dokumentace o hodnocení vlivů staveb na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb., v platném znění. Složení řešitelského týmu ze zkušených interních i externích specialistů na jednotlivé oblasti ochrany životního prostředí (voda, horninové prostředí, ovzduší, odpady, prvky soustavy NATURA, vlivy na zdraví a další) je zárukou zpracování kvalitní dokumentace, která minimalizuje možná rizika plynoucí pro investora při následném posuzování záměrů.

 • Rozptylové a hlukové studie, Odborné posudky

  Rozptylové studie popisují pomocí výsledků modelových výpočtů míru ovlivnění kvality ovzduší jedním nebo více zdroji znečišťujících látek a jsou zpracovávány na základě závazných metod pro výpočet rozptylu znečišťujících látek v ovzduší.

 • Analýzy rizik, ekologické audity a studie proveditelnosti

  Nabízíme vypracování ekologických auditů a analýz rizik: pro využití v procesu řešení starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací pro oceňování škod spojených se znečištěním horninového prostředí v souvislosti s prodejem majetku.

 • Předcházení ekologické újmě

  Ekologická újma je měřitelně nepříznivá změna se závažnými nepříznivými účinky na vybrané přírodní zdroje (půdu, povrchové nebo podzemní vody, vybrané chráněné druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a přírodní stanoviště).

 • Integrovaná prevence a omezování znečištění - IPPC

  Zpracováváme žádosti o vydání a žádosti o změnu integrovaného povolení dle zákona. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění. Zákon ukládá provozovatelům povinnost zpracovat a předložit žádost o vydání tzv. integrovaného povolení pro provoz zařízení. Významným kritériem pro získání integrovaného povolení je prokázání plnění emisních limitů odvozených od nejlepších dostupných technik. Součástí našich služeb je také odborná účast při projednávání žádosti s příslušnými správními úřady.

 • Ekologický outsourcing

  Tým našich specialistů v jednotlivých oblastech podnikové ekologie zajišťuje komplexní poradenství a v případě požadavků klientů i vedení celé agendy v oblasti životního prostředí, včetně zpracování pravidelných hlášení pro orgány státní správy.

 • Bezpečnostní poradce dle ADR, Havarijní plány

  Nabízíme zajištění činnosti bezpečnostního poradce ve smyslu zákona č. 175/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě. Každý podnik, jehož činnosti zahrnují přepravu nebezpečných věcí nebo jejich balení, plnění, nakládky a vykládky, musí jmenovat jednoho nebo více bezpečnostních poradců. Tyto činnosti uvedeme do souladu s platnými právními předpisy. Zpracujeme povinnou roční zprávu o přepravě nebezpečných látek a předmětů, v případě havárie nebo úniku nebezpečných látek vyhotovíme zprávu o mimořádné události. Provedeme školení pracovníků podílejících se na přepravě podle jejich odpovědnosti a pracovní náplně.

Ing. Dalibor Surovka Ph.D.

Vedoucí Ekologických služeb

420 739 517 157
dalibor.surovka@azgeo.cz

Vodohospodářské služby

 • Provozování kanalizací a ČOV

  V rámci vodohospodářských služeb jsme oprávněni provozovat kanalizace pro veřejnou potřebu. Kanalizací se rozumí soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod a stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. Naši zaměstnanci splňují požadavky kvalifikace odpovědného zástupce provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

 • Poradenství pro provozovatele kanalizací

  V návaznosti na zákon č. 274/2001 Sb. nabízíme odborný dohled nad provozováním kanalizací pro veřejnou potřebu včetně zajištění výkonu osoby odpovědné dle zákona o vodovodech

 • Vzorkování a analýza odpadních vod

  Provádíme odběry vzorků odpadních vod a všech druhů odpadů. Naši zaměstnanci jsou držiteli certifikátů Manager vzorkování odpadních vod a Odběr vzorků odpadů vydaných Českou společností pro jakost. Zajišťujeme navržení rozsahu i provedení veškerých laboratorních analýz vod akreditovanými laboratořemi.

 • Projekty vodohospodářských děl

  Pro fyzické a právnické subjekty zpracováváme projekty veškerých vodohospodářských děl. Projekty jsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou osobou s autorizací ČKAI pro vodohospodářské stavby. Projekty zpracováváme pro všechny stupně stavebního řízení. V případě potřeby nabízíme zpracování studie proveditelnosti pro danou stavbu. Zároveň jsme schopni zajistit kompletní inženýring, jako je vyřízení žádosti o povolení k nakládání s vodami (odběr povrchových nebo podzemních vod, vypouštění do povrchových nebo podzemních vod) apod.

Ing. Dalibor Surovka Ph.D.

Vedoucí Ekologických služeb

420 739 517 157
dalibor.surovka@azgeo.cz