Zpět

Sanační geologie

Řešení problematiky ekologických záteží je hlavním předmětem činnosti společnosti. Cílem sanačních prací je odstranění znečištění z horninového prostředí (zemina, podzemní voda) nebo omezení jeho vlivu na životní prostředí. Výběr vhodných sanačních metod provádí naši kvalifikovaní pracovníci na základě podrobného zhodnocení místních poměrů. Při řešení konkrétní problematiky navazujeme na aktuální poznatky, zkušenosti a doporučené pokyny české i zahraniční odborné veřejnosti. Respektujeme přitom nejen legislativní požadavky, ale i technické, organizační a finanční možnosti objednatele prací.

Průzkumy a sanace ekologických zátěží

Průzkumy a sanace ekologických zátěží

Ve vazbě na ekologické zátěže provádíme komplexní zajištění služeb souvisejících s určením charakteru, míry a rozsahu znečištění horninového prostředí, podzemní vody a stavebních konstrukcí v zájmovém území. Sanace horninového prostředí, podzemních vod, a stavebních konstrukcí patří k hlavním činnostem společnosti. Tyto činnosti zajišťujeme komplexně, včetně jejich projektování, vlastní realizace (instalace a provoz sanačních technologií), vyhodnocování a dohledu nad jejich prováděním.

Monitorování kvality podzemních vod

Monitorování kvality podzemních vod

Provádíme průběžné sledování a hodnocení kvality podzemní vody a odpadních vod dle požadavků klienta, především v návaznosti na platné legislativní požadavky nebo požadavky příslušných orgánů státní správy. Výstupem monitoringu jsou zprávy, které mohou sloužit např. jako podklad pro jednání s orgány státní správy na úseku ochrany vod.

Numerické modelování transportu znečišťujících látek

Numerické modelování transportu znečišťujících látek

Na základě požadavků klientů realizujeme v rámci průzkumů znečištění podzemních vod a sanací ekologických zátěží zpracování matematických modelů. Zpracování výsledků průzkumných prací s využitím technik matematického modelování umožňuje předpovědět další vývoj znečištění na lokalitě za různých podmínek. Jedná se především o návrhy optimalizace a ochrany jímání podzemních vod, predikce šíření znečištění v horninovém prostředí a návrh jeho efektivního odstranění.

Hydrodynamické zkoušky

Hydrodynamické zkoušky

Nedílnou součástí hydrogeologických a sanačních průzkumů jsou hydrodynamické zkoušky. Disponujeme technickým vybavením pro provádění různých typů těchto zkoušek od expresních po dlouhodobé čerpací testy, nálevové zkoušky, slug a bail testy. Nedílnou součástí poskytovaných služeb je jejich vyhodnocení a stanovení požadovaných hydraulických parametrů kolektoru. Do této kategorie spadají i vsakovací zkoušky prováděné v rámci geologického průzkumu pro zasakování dešťových srážek.

Czech English