Zpět

Rozptylové a hlukové studie, Odborné posudky

Rozptylové studie popisují pomocí výsledků modelových výpočtů míru ovlivnění kvality ovzduší jedním nebo více zdroji znečišťujících látek a jsou zpracovávány na základě závazných metod pro výpočet rozptylu znečišťujících látek v ovzduší.

Referenční metody pro zpracování studií (SYMOS 97, AEOLIUS a ATEM) jsou určeny v příloze č.6 k Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. K vlastnímu výpočtu imisí používáme matematický model SYMOS’97 - Systém modelování stacionárních zdrojů, založený na stejnojmenném modelu rozptylu znečišťujících látek. Metodika SYMOS’97 byla doporučena MŽP ČR pro výpočty znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů v roce 1998 a doplněna o výpočet NO2 a úpravu metody pro výpočet PM10 v roce 2002. Metodika používá statistického gaussovského modelu rozptylu kouřové vlečky. Meteorologická data vstupují do modelu v podobě stabilitně členěné větrné růžice, třídy podle Bubníka a Koldovského.

Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladů pro hodnocení kvality ovzduší. Rozptylové studie nejsou povinnou součástí podkladů procesu posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Avšak u zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů lze jednoznačně doporučit, aby rozptylová studie byla součástí předkládaných podkladů v rámci dílčích procesů posouzení.

Hlukové studie jsou jedním z podkladů pro hodnocení vlivu projektovaného záměru na životní prostředí. Zpracování akustických (hlukových) studií provádíme s využitím programu Hluk+. Program Hluk+ umožňuje výpočet hluku generovaného nejvýznamnějšími zdroji hluku v území, jimiž jsou pozemní doprava a průmyslové zdroje. Hodnocení výsledků výpočtů je prováděno podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Nabízíme zpracování odborných posudků podle § 17 Zákona č. 86/2002 Sb. autorizovanou osobou.Odborný posudek je dle zákona o ochraně ovzduší zpracováván jako povinná součást žádosti pro umístění nového, popř. změnu stávajícího zdroje znečištění ovzduší. Povolení příslušného orgánu ochrany ovzduší se vyžaduje při umístění zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů znečištění a popř. pro další případy dle zákona o ochraně ovzduší.

Naše společnost je autorizována pro všechny typy zdrojů znečišťování ovzduší.

Kontakt:

Ing. Luboš Štancl, ředitel společnosti
553 038 871, kl.11
603 874 098
lubos.stancl@azgeo.cz

Czech English