Zpět

Provozování kanalizací a ČOV

V rámci vodohospodářských služeb jsme oprávněni provozovat kanalizace pro veřejnou potřebu. Kanalizací se rozumí soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod a stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. Naši zaměstnanci splňují požadavky kvalifikace odpovědného zástupce provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Kontakt:

Ing. Luboš Štancl, ředitel společnosti
553 038 871, kl.11
603 874 098
lubos.stancl@azgeo.cz

Czech English