Zpět

Předcházení ekologické újmě

Co je ekologická újma? 

Ekologická újma je měřitelně nepříznivá změna se závažnými nepříznivými účinky na vybrané přírodní zdroje (půdu, povrchové nebo podzemní vody, vybrané chráněné druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a přírodní stanoviště). 

Dle § 14 odst. (1) zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů mají provozovatelé níže uvedených činností, kteří disponují povolením dle některého ze složkových zákonů, povinnost mít nejpozději k 1. lednu 2013 provedeno Hodnocení rizika ekologické újmy.

 • Integrované povolení
 • Využívání, odstraňování, sběr nebo výkup odpadů
 • Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
  Čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vod povrchových nebo
 • podzemních Odběr povrchových vod
 • Odběr podzemních vod
 • Čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie
 • Vzdouvání nebo akumulace povrchových vod
 • Zacházení se závadnými látkami
 • Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
 • Přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků potrubím nebo v železniční, silniční, vodní vnitrozemské, letecké nebo námořní dopravě
 • Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
 • Přeshraniční přeprava odpadů do, z a přes Českou republiku
 • Provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
 • Nakládání s těžebním odpadem

Prováděcími předpisy zákona o ekologické újmě je Vyhláška č. 17/2009 Sb., o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě a Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění.

Povinností provozovatelů činností vyjmenovaných v příloze č. 1 zákona je znát veškerá rizika, která ekologická újma představuje. Za tímto účelem proto musí zpracovat tzv. základní, případně i podrobné hodnocení rizik ekologické újmy. Na základě výsledků hodnocení rizik musí potenciální ekologické újmě předcházet, případně její negativní účinky kompenzovat formou finančního zajištění.

Povinnost mít zpracované hodnocení rizik a případně finanční zajištění nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.

Naše společnost nabízí následující služby:

 • vypracování základního, v případě nutnosti i podrobného, hodnocení rizika ekologické újmy
 • vypracování návrhu jak nápravných, tak preventivních opatření
 • zpracování ekonomických dopadů ekologické újmy

Naše společnost si Vám dovoluje nabídnout zpracování Základního hodnocení rizik ekologické újmy postupem dle Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí, odboru environmentálních rizik a ekologických škod a v souladu s požadavky Nařízení vlády č. 295/2011 Sb.

Kontakt:

Ing. Luboš Štancl, ředitel společnosti
553 038 871, kl.11
603 874 098
lubos.stancl@azgeo.cz

 

Czech English