Zpět

Poradenství a služby v působnosti nařízení REACH

Nabízíme poradenství při aplikaci nařízení REACH a spolupráci při

  • registraci látek (zavedení a vyplnění databáze IUCLID5)
  • zajištění laboratorních testů
  • zpracování dokumentace pro registraci (Technická zpráva - Dossier, Zpráva o chemické bezpečnosti – Chemical Safety Report)
  • úpravě a aktualizaci bezpečnostních listů.

Většina výrobců, příp. dovozců chemikálií a přípravků z nich zhotovených, se v současné době musí vyrovnat s novou evropskou legislativou známou pod zkratkou REACH (registrace, evaluace a autorizace chemických látek), která vstoupila v platnost 1.6.2007 (Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006).
Dle nařízení REACH musí být všechny látky vyráběné nebo dovážené do EU v množství větším než 1 t/rok zaregistrovány Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA). Při registraci musí být předložena nejen technická dokumentace, ale i pokyny pro bezpečné používání látky. Počínaje produkcí nad 10 t/rok musí výrobci a dovozci zpracovat příslušné informace o účincích látky a jejím chování v životním prostředí do Zprávy o chemické bezpečnosti (ta vysvětluje, která možná rizika mohou z dotčené látky vyplývat a která opatření se musí přijmout). U látek klasifikovaných jako „nebezpečné“ musí být rovněž zhodnoceno riziko pro možné použití. Hodnocení rizik plynoucích z látky musí dodavatelé provést pro všechny identifikované způsoby použití, které jim sdělili jejich zákazníci.

  • látky vyráběné v množství větším než 1 000 t/rok musely být zaregistrovány nejpozději do 1.12.2010
  • látky vyráběné v množství větším než 100 t/rok musí být zaregistrovány nejpozději do 1.6.2013
  • látky vyráběné v množství větším než 1 t/rok musí být zaregistrovány nejpozději do 1.6.2018.

Látky, které nebudou v příslušných termínech registrovány, nemohou být po tomto datu v EU vyráběny nebo sem dováženy.

Kontakt:

Ing. Luboš Štancl, ředitel společnosti
553 038 871, kl.11
603 874 098
lubos.stancl@azgeo.cz

Czech English