Zpět

Politika integrovaného management systému

Základním cílem společnosti AZ GEO, s.r.o. je realizace kvalitních konzultantských a inženýrských služeb v oblasti celého spektra poskytovaných služeb tak, aby byly potřeby zákazníků uspokojeny v souladu s jejich požadavky. Zajišťujeme pro své obchodní partnery stejnou úroveň služeb, jakou nabízejí přední české a světové firmy obdobného zaměření.

Pro dosažení uvedených záměrů vyhlašuje vedení společnosti následující politiku systému managementu kvality a environmentálního systému:

Zákazník

 • Našim zákazníkům nabízíme co možná nejkomplexnější služby, a to na úrovni nejnovějších odborných trendů. Tyto služby dodáváme včas a standardně v požadované kvalitě.
 • Základním kritériem kvality dodávek naší společnosti je spokojenost zákazníků. Názory a doporučení zákazníků chceme znát a zohledňovat je při přijímání opatření ke zvyšování úrovně poskytovaných služeb.
 • Kvalita našich dodávek je ovlivněna činností našich subdodavatelů, proto spolupracujeme s vybranými a ověřenými dodavateli.

Zaměstnanci

 • Uvnitř společnosti jsou zaměstnanci naší nejvyšší hodnotou. Jejich odbornost, odpovědnost, obětavost ve vztahu k zákazníkovi a loajalita ve vztahu k vlastní společnosti je zdrojem úspěchů a rozvoje společnosti. Proto vytváříme takové pracovní prostředí, které se vyznačuje vzájemnou důvěrou, otevřeností, vstřícností a spoluprací mezi všemi zaměstnanci.
 • Zajišťování jakosti našich služeb souvisí přímo nebo nepřímo s veškerými provozními činnostmi společnosti. Proto prosazujeme neustálé zvyšování odbornosti pracovníků.
 • Všichni zaměstnanci se budou podílet na zjišťování nebezpečí, posuzování a řízení rizik ve společnosti.
 • Důsledným dodržováním bezpečnostních předpisů budou zaměstnanci minimalizovat vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání. 

Společnost

 • Bude provádět pravidelné přezkoumání integrovaného management systému, bude stanovovat cíle kvality, cíle a cílové hodnoty v oblasti životního prostředí pro udržení a neustálé zlepšování integrovaného management systému.
 • Uplatňujeme a neustále zlepšujeme integrovaný management systém společnosti k udržení její dobré pověsti a tím i její ekonomické prosperity.
 • Vedeme vstřícnou a otevřenou komunikaci se zainteresovanými stranami
 • Budeme plnit požadavky právních předpisů a jiných požadavků platné pro oblast životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci s důrazem na preventivní přístup k této problematice.
 • Vedení společnosti se zavazuje k zabezpečení potřebných zdrojů pro naplnění politiky integrovaného management systému.
 • Snižování významnosti environmentálních aspektů patří mezi priority vedení společnosti.
 • Zavazujeme se k ochaně životního prostředí, včetně prevence znečištění.
 • Dále se zavazujeme k neustálému zlepšování systému managementu kvality, systému environmentu a systému bezpečné práce.
 • Společnost plní požadavky norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN ISO 45001 bez omezení v plném rozsahu.

 

V Ostravě, 1.1.2020

Ing. Luboš Štancl, ředitel společnosti

Czech English