Zpět

Studie zaměřená na odhad emisí TZL při povrchové těžbě uhlí v SHP

Vytvořeno: 16. 05. 2014

Cílem zpracovaného oponentního posudku bylo podat nezávislý odborný názor k informacím obsaženým ve studii zaměřené na odhad produkce emisí tuhých znečišťujících látek při povrchové těžbě uhlí, a to na základě požadavku společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Text studie je zaměřen na rešerši zjištěných koncentrací a depozice částic v různých vzdálenostech od místa těžby uhlí. Je zde proveden také výtah ze studií hodnotících průběh koncentrací suspendovaných částic v ose emisní vlečky a studií stanovujících podíl znečištění pocházejícího z vybraných lomů na celkových imisních koncentracích v okolí.

Vypracovanou metodiku vyčíslení emisí a odhadu vlivu těžby na okolí lze vhodně využít např. pro upřesnění regionální emisní bilance a modelování kvality ovzduší. Na základě takto upřesněných podkladů lze aktualizovat opatření ve stávajících koncepčních dokumentech pro ochranu ovzduší, např. v krajských programech ke zlepšení kvality ovzduší obou dotčených krajů.

Czech English