Zpět

Silnice I_46 – Křižovatka Nitra – Dražovce – IGP

Vytvořeno: 30. 11. 2017 Silnice I_46 – Křižovatka Nitra – Dražovce – IGP

Předběžný inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum byl realizován za účelem získání podkladů pro další stupně projekčních prací plánovaných stavebních úprav Silnice I/46 - křižovatka Nitra - Dražovce.

Vyhodnocení průzkumných prací stanovilo charakteristiky a popis základových poměrů na dané lokalitě, včetně základních hydrogeologických charakteristik:

-          stanovení charakteristik a popis základových poměrů, znázornění údajů nezbytných pro založení stavebních objektů výše uvedené akce z hlediska typu, druhu a třídy základových konstrukcí, složitosti základových poměrů, včetně navržení způsobu založení dle dnes platných norem ČSN 73 6111, ČSN 72 1003, ČSN P 73 1005 i již neplatných norem ČSN 73 1001 a ČSN 73 1002;

-          zatřídění a posouzení základových půd dle ČSN 73 1001, ČSN 72 1002 a ČSN EN ISO 14688-1 a 2 (ČSN EN ISO 14688-1 (72 1003)), dále bylo provedeno posouzení vrtatelnosti zemin pro piloty dle přílohy č. 1 Katalogu 800-2 a zatřídění zemin z hlediska těžitelnosti dle ČSN 73 6133 a ČSN 73 3050;

-          posouzení hydrogeologických poměrů na zájmové lokalitě ve vztahu k úrovni hladiny podzemní vody a její agresivity na ocelové a betonové konstrukce.

Galerie
Czech English