Zpět

Řepiště - skládka - IGP a stabilita

Vytvořeno: 30. 04. 2014 Řepiště - skládka - IGP a stabilita

„Podrobný“ inženýrsko-geologický průzkum pro založení manipulačního přístřešku, geodetické zaměření a posouzení stability jsme provedli v areálu skládky Řepiště. Stavbu představuje nový Skladovací přístřešek a manipulační a skladovací plocha. Stavba bude umístěna cca 7 m od erozní hrany příkrého svahu upadajícího do údolní nivy Ostravice.

Vyhodnocovací práce zahrnovaly zpracování výsledků inženýrsko-geologického průzkumu, zatřídění hornin a zemin, stanovení přetvárných a deformačních parametrů pro stabilitní výpočty. Z archivních dokumentů poskytnutých objednatelem a údajů vrtné prozkoumanosti z databáze Geofondu byla zpracována rešerše dosavadní prozkoumanosti z celého řešeného území.

Czech English