Zpět

Průmyslová zóna Nad Barborou - supervize a TDI

Vytvořeno: 07. 05. 2014 Historická ortofotomapa zájmového území z 50. let 20. stol.

Společnost AZ GEO, s.r.o. prováděla v rámci geologického průzkumu supervizní činnost a technický dozor investora - Moravskoslezský kraj, jakožto budoucího investora a vlastníka průmyslové zóny.

Připravovaná PZ Nad Barborou je situována v Moravskoslezském kraji, v okrese Karviná, ve statutárním městě Karviná, místní části Karviná – Doly. Zájmový prostor je situován mezi silnicí I/59 na severu a bývalým dolem Barbora na jihu.

Našim úkolem bylo zejména:

  • Oponentní posouzení projektu HG průzkumu;
  • Studium předložených podkladů a následné oponentní vyjádření odborně způsobilou osobou v oboru inženýrské geologie a hydrogeologie;
  • Technický dozor nad prováděním průzkumných prací akce „Hydrogeologický průzkum v lokalitě Nad Barborkou“
  • Průběžné konzultace se zpracovateli průzkumu a s experty zadavatele aktuálně dle potřeby, prohlídka lokality, průběžná kontrola terénních prací, odběru vzorků a terénního mapování, konzultace a schvalování případných úprav metodiky terénních a vzorkovacích prací, přebírky vrtného jádra, kontrola a schválení prvotní dokumentace, prostudování a kontrola konceptu závěrečné zprávy, kontrola výsledků laboratorních testů mechaniky zemin a hornin v kontextu s dokumentací průzkumných sond, kontrola závěrečné zprávy v souladu s nároky platných ČSN a EN, zpracování závěrečné zprávy o výsledku odborné technické pomoci resp. technického dozoru.
  • odebrání kontrolních vzorků pro posouzení možné kontaminace hodnoceného území.
Czech English