Zpět

Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice

Vytvořeno: 31. 07. 2017 Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice

Náplní záměru budou vodohospodářské úpravy, soustředěné na povodí toku Polančice, které mají zajistit protipovodňová opatření k ochraně proti stoleté vodě. Na vodním toku Polančici, Rakovci a Mexickém potoku bude provedeno zkapacitnění koryt, odstranění nánosů z koryt vodotečí a upravení stávajících jezů, mostů a lávek. 

Naše společnost pro tento záměr realizovala řadu průzkumných a terénních prací. Byly zjištěny základní charakteristiky IG poměrů území k posouzení možnosti a vhodnosti území k výstavbě. Byla provedena řada inženýrsko-geologických jádrových vrtů, kopaných sond a sond dynamické penetrace. V závěrečné zprávě byly následně tyto práce vyhodnoceny spolu s posouzením hydrogeologických poměrů.

Galerie
Czech English