Zpět

Mírov - ČAK CZ - hodnocení rizik

Vytvořeno: 04. 08. 2014 Mírov

V roce 2013 jsme spolupracovali na hodnocení rizik ukládání „odpadů“ na povrchu terénu v rámci akce „Terénní úpravy v katastru obce Mírov a Míroveček“. Terénní úpravy zde prováděla obec Mírov využitím výkopových zemin pocházejících ze stavby obecní kanalizace. Primárním cílem hodnocení rizika tak bylo posouzení, zda výkopové zeminy ukládané na dané pozemky, mohou pro lidské zdraví nebo pro složky životního prostředí představovat významná rizika, zda je možno tyto materiály na úpravy povrchu terénu využít a za jakých podmínek, v souladu s platnou legislativou v této oblasti (vyhláška MŽP
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady). 

Obecně lze výkopové zeminy vzniklé při výstavbě využít při úpravách terénu na dotčené lokalitě jako vedlejší produkt podle §3, odst. 5) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, tzn., že výkopové zeminy, které nejsou vyloučeny z působnosti zákona o odpadech na základě § 2 odst. 1 písm. j), nemusí být automaticky odpadem.

Czech English