Zpět

Lišany, Oráčovo – hydropedologický průzkum

Vytvořeno: 12. 12. 2017 Lišany, Oráčovo – hydropedologický průzkum

Na základě objednávky ČVUT Praha, Fakulty stavební byl realizován podrobný hydropedologikcý průzkum se zaměřením na degradační erozní projevy a charakteristiky půd v daných lokalitách.

Cílem průzkumných prací bylo získání podkladů pro další stupně hodnocení erozních procesů probíhajících na lokalitě Za palouky v Lišanech a lokalitě Kolešovická strana v Oráčově.

Součástí průzkumných prací bylo:

-          Rekognoskace a výběr umístění 15 půdních sond v každé lokalitě

-          Klasifikace a zatřídění půd dle platných norem

-          Stanovení mocnosti orniční vrstvy a humózních horizontů, posouzení stupně hydromorfismu půd, určení půdotvorného substrátu

-          posouzení hydropedologických poměrů na zájmové lokalitě ve vztahu k vzniku antropogenních půd a koluvizemí.

Czech English