Zpět

Krnov - kontaminační průzkum

Vytvořeno: 18. 06. 2015 Krnov - kontaminační průzkum

Pro město Krnov jsme provedli kontaminační doprůzkum saturované a nesaturované zóny areálu bývalé slévárny SKS v rozsahu potřebném pro doplnění informací o úrovni kontaminace v jednotlivých složkách horninového prostředí, ověření ohnisek kontaminace, stanovení míry a rozsahu kontaminace horninového prostředí, odhadu závažnosti kontaminace z hlediska rizik pro uživatele lokality, stanovení potenciálu saturované zóny jako sekundárního zdroje kontaminace podzemních a povrchových vod, posouzení rozsahu a možných směrů šíření znečištění do okolí a posouzení možnosti negativního ovlivnění lokality a jejího okolí v budoucnosti.

Czech English