Zpět

Janová - geotechnický a geofyzikální průzkum

Vytvořeno: 20. 07. 2015 Janová - geotechnický a geofyzikální průzkum

Na základě objednávky podané obcí Janová byl proveden podrobný inženýrsko-geologický (geotechnický) a geofyzikální průzkum dvou sesuvných lokalit ve zmíněné obci. Rozsah průzkumu byl navržen tak, aby poskytl dostatek podkladů pro zpracování projektu stabilizačních opatření a mohl sloužit jako podklad pro žádost z Operačního programu MŽP, Prioritní osa 6 „Zlepšování stavu přírody a krajiny“, Oblast podpory 6.6 „Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnost a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod“.

Cílem průzkumných prací bylo zmapování aktivního a potenciálního sesuvu, zvodněných poloh a zpracování geotechnického posudku a doporučení a návrhu stabilizace sesuvů. 

Czech English