Zpět

Horní Tošanovice - TOZOS - sanace

Vytvořeno: 05. 10. 2015 Horní Tošanovice - TOZOS - sanace

Cílem sanačních prací bylo odstranění primárního ohniska kontaminace (znečištěných zemin) stávajícího biologického rybníčka v Horních Tošanovicích, v Moravskoslezském kraji, odtěžením zemin kontaminovaných ropnými uhlovodíky nad sanační limit s následným snížením koncentrace ropných látek (C10-C40) v zeminách ex-situ biodegradací na biodegradační ploše, případně jejich uložení na skládce nebezpečného odpadu.

Vlastním sanačním pracím předcházely přípravné práce zahrnující odstranění travního porostu (rákosí) z plochy rybníka, zpřístupnění ohniska kontaminace terénní úpravou břehu pro vjezd bagru do rybníka, vybudování dvou struh, které následně v průběhu sanace odváděly přečištěné odpadní vody. Před započetím odtěžby byl rybníček vypuštěn. Voda byla přečištěna na mobilním sorpčním odlučovači ropných látek SOL – 2/4  a následně vypuštěna do zatrubněné části funkčního odtoku vod rybníka.

Czech English