Zpět

HG studie zasakování na území města Klimkovice

Vytvořeno: 30. 06. 2014 HG studie zasakování na území města Klimkovice

V první polovině roku 2014 byla zpracována studie hydrogeologických poměrů v intravilánu města Klimkovice pro návrh řešení podmáčeného pozemku. Posuzované území také zahrnuje část vnějšího lázeňského území lázeňského místa Nový Darkov – Klimkovice.

Návrhy a doporučení studie definují opatření, na jejichž základě je možné zabránit dalšímu navyšování vypouštění dešťových a „balastních“ (vody z drenáží RD, odvodnění zahrad apod.) vod do jednotné kanalizace a realizací navržených opatření je možné postupně snížit množství odváděných neznečištěných vod do jednotné městské kanalizace.

Území města bylo rozčleněno do ploch vhodných pro zasakování dešťových srážek do horninového prostředí, podmíněně vhodných a nevhodných. Zároveň je zpracován návrh vhodného způsobu vsakování v jednotlivých oblastech a jiné možné způsoby likvidace dešťových vod nezatěžující kanalizaci.

Czech English