Zpět

Dětmarovice - pasport stávající kanalizační sítě

Vytvořeno: 31. 10. 2014

Předmětem našich prací bylo zpracování pasportu stávající kanalizační sítě v rozsahu zjednodušené dokumentace podle přílohy č. 7  bodu 2 vyhlášky  č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Proběhlo geodetické zaměření kanalizačních šachet a vpustí, výsledkem byl nákres průběhu kanalizačních stok včetně výustních objektů. Součástí prací bylo také zpracování zprávy a výkresové dokumentace.

Kanalizační síť obce Dětmarovice zajišťuje likvidaci odpadních vod ze zástavby obce Dětmarovice. Vzhledem ke svému umístění a terénu je řešena jako gravitační. Je tvořena několika samostatnými úseky, které jsou zaústěny do místních vodotečí Mlýnka, Svodnice (Stará Mlýnka) a Olmovec. Výstavba kanalizace byla prováděna po etapách, převážně v rámci „Akce Z“. Kanalizace byla vymezena na základě geodetického zaměření kanalizačních šachet, vpustí a výustí, dochované dokumentace, terénní prohlídky a ústních výpovědí obyvatel obce.

Czech English