Zpět

D48 MÚK Bělotín – Rybí – EIA

Vytvořeno: 03. 09. 2017

Stavba D48 MÚK Bělotín–Rybí představuje rekonstrukci stávající dvoupruhové směrově nedělené komunikace kategorie S 15/100 (v současné době využívané jako čtyřpruh bez splnění normové kategorie) bez zpevněných krajnic, na čtyřpruhovou komunikaci směrově rozdělenou v kategorii D 25,5/120 s krajnicemi a fyzickým oddělením protisměrných jízdních pruhů středním dělicím pásem. V rámci posouzení vlivu na životní prostředí byla zpracována hluková, rozptylová a migrační studie. Zároveň byl proveden biologický a dendrologický průzkum a vyhodnocení vlivu stavby z hlediska
Směrnice o vodách (2000/60/ES).

Czech English