Zpět

Aktuality

Změna sídla společnosti AZ GEO, s.r.o.

05. 12. 2019

Dne 3.12.2019 bylo změněno sídlo společnosti zápisem v obchodním rejstříku.

Nová adresa sídla společnosti je:
Chittussiho 1186/14
710 00  Ostrava – Slezská Ostrava

Pro posílení našeho týmu hledáme inženýrského geologa s praxí.

01. 10. 2019

Pro posílení našeho týmu hledáme inženýrského geologa s praxí. Požadavkem je dobrý psaný a mluvený projev, schopnost organizace práce v týmu. Nabízíme práci na zajímavých projektech a profesní růst. 

ŽST Nové Zámky –  ŽST Palárikovo - ekologické hodnocení

ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo - ekologické hodnocení

28. 02. 2018

V rámci akce na ekologické hodnocení materiálu podvalového podloží koleji byl realizován další úsek mezi železničními stanicemi Nové zámky a Palárikovo v celkové délce 15 469 m.

Silnice I_46 – Křižovatka Nitra – Dražovce – IGP

Silnice I_46 – Křižovatka Nitra – Dražovce – IGP

30. 11. 2017

Předběžný inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum byl realizován za účelem získání podkladů pro další stupně projekčních prací plánovaných stavebních úprav Silnice I/46 - křižovatka Nitra - Dražovce.

Vítkovické slévárny spol. s r.o. – základní zpráva IPPC

Vítkovické slévárny spol. s r.o. – základní zpráva IPPC

30. 11. 2017

Cílem prací bylo vypracování základní zprávy pro zařízení podléhající integrovanému povolení ve smyslu zákona č. 76/2002 Sb. O integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů a stanovuje závazné indikátory znečistění pro saturovanou a nesaturovanou zónu posuzovaného území.

Třinecké Železárny – Modernizace Blokovny I – GT dozor na stavbě

Třinecké Železárny – Modernizace Blokovny I – GT dozor na stavbě

30. 09. 2017

V rámci zakázky pro společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. byl proveden geotechnický monitoring výkopových a bouracích prací při modernizaci Blokovny I.

Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice

Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice

31. 07. 2017

Náplní záměru budou vodohospodářské úpravy, soustředěné na povodí toku Polančice, které mají zajistit protipovodňová opatření k ochraně proti stoleté vodě. Na vodním toku Polančici, Rakovci a Mexickém potoku bude provedeno zkapacitnění koryt, odstranění nánosů z koryt vodotečí a upravení stávajících jezů, mostů a lávek. 

D4 – mosty Stará Huť – IG průzkum

D4 – mosty Stará Huť – IG průzkum

31. 07. 2017

Zpracování podrobného inženýrsko-geologického průzkumu pro projektovanou stavbu nových dálničních mostů.  Součástí zakázky bylo vypracování rešerše geologické prozkoumanosti území z dostupných podkladů, provedení čtyř IG jádrových vrtů hlouby 6m, klasifikace a zatřídění zemin dle platných norem a stanovení agresivity podzemní vody na betonové a ocelové konstrukce.

Silnice II/152 Želešice – EIA

Silnice II/152 Želešice – EIA

30. 06. 2017

Pro chystanou stavbu „Přeložky silnice II/152 Želešice – obchvat“ bylo zpracováno oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. Pro liniovou stavbu byly zpracovány odborné studie včetně biologického průzkumu a posouzení vlivu na krajinný ráz.

Inženýrsko-geologický průzkum – ústřední hřbitov Ostrava

Inženýrsko-geologický průzkum – ústřední hřbitov Ostrava

11. 06. 2017

Inženýrsko-geologický průzkum byl proveden za účelem zjištění příčin povrchových projevů možných svahových pohybů a navržení možných opatření pro posílení stability území.

Bohumín – BONATRANS GROUP a.s. – studie třískového hospodářství

Bohumín – BONATRANS GROUP a.s. – studie třískového hospodářství

21. 04. 2017

Na základě objednávky společnosti BONATRANS GROUP a.s. byla vypracována komplexní studie třískového hospodářství ve výrobě. Cílem prací bylo celkové zhodnocení současného nakládání s třískami jako odpadním produktem ve všech provozech, kde tyto kovové třísky z obrábění vznikají, ve vztahu k jejich skladování, nakládání a případně dalšímu využívání.

Střítež – podrobný geotechnický průzkum

Střítež – podrobný geotechnický průzkum

12. 04. 2017

Geotechnický průzkum byl realizován pro zamýšlené stavební úpravy stávajícího křížení silnice I/35 se silnicí III/4868 u Stříteže nad Bečvou, které má zlepšit bezpečnost a plynulost silničního provozu v dané lokalitě.

Zařízení na úpravu kyselých dehtů – NOLO – odborný posudek

Zařízení na úpravu kyselých dehtů – NOLO – odborný posudek

05. 04. 2017

Předmětem posouzení jsou zdroje znečišťování ovzduší související s odstraněním nadbilančních kalů lagun R1, R2 a R3, staré ekologické zátěže skládky odpadů s.p. DIAMO.


Cílem posuzovaného záměru je odtěžba a vymístění veškerého obsahu nadbilančních kalů z areálu lagun R1, R2 a R3 v množství 71 360 t surových, nezavápněných kalů a 20 202 t zavápněných kalů, včetně manipulace a úpravy s odtěženými kaly.

Ostrava Laguny – EIA

Ostrava Laguny – EIA

07. 03. 2017

Cílem sanačních prací v lokalitě laguny Ostramo je odstranění 91 562 tun nadbilančních kalů. Toto množství se skládá z 71 360 tun surových kalů (laguna R3) a 20 202 tun zavápněných kalů (laguny R1 a R2). Za tímto účelem byl navržen technologický postup, který prošel procesem EIA (posuzování vlivů na životní prostředí).

Hyundai Dymos Czech s.r.o. – posudek záměru

16. 02. 2017

Posuzovaným záměrem bylo rozšíření výroby ve stávajícím provozu firmy Hyundai Dymos Czech s.r.o. v průmyslové zóně Nošovice. Jedná se o výrobu sedadel do automobilů Hyundai vyráběných sousedním mateřském závodě. Součástí akce bylo i veřejné projednání za účasti veřejnosti a ekologických spolků.

Olešná – AWT – hodnocení nebezpečných vlastností odpadu

Olešná – AWT – hodnocení nebezpečných vlastností odpadu

01. 02. 2017

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadu bylo provedeno v rámci realizace zakázky „Vodní dílo Olešná, odtěžení nánosů“.  Odpad vznikal při strojní nakládce přirozeně naakumulovaného dnového sedimentu v přehradní nádrži Olešná na nákladní automobily před odvozem odpadu k likvidaci.

Stabilní výpočty – silnice I/38 Znojmo - Hatě

Stabilní výpočty – silnice I/38 Znojmo - Hatě

28. 10. 2016

Součástí předběžného geotechnického průzkumu silnice I/38 Znojmo - Hatě (st. hranice ČR/Rakousko) bylo provedení geotechnických výpočtů navrhovaných zemních těles. Cílem geotechnických výpočtů je orientační posouzení míry stability zemních těles – dvou zářezů v trase a jednoho násypu v přechodové oblasti mostu č. 2 se svahy v projektantech požadovaných místech.

Přerov – měření síranů

Přerov – měření síranů

13. 10. 2016

Předmětem díla byly terénní, laboratorní a inženýrské činnosti pro posouzení požadavků na protikorozní ochranu navrženého mostu na trase D1 Přerov – Lipník v úseku cca KM 82,7 – KM 83,6.

D1 0136 Říkovice – Přerov – Geotechnický dohled

D1 0136 Říkovice – Přerov – Geotechnický dohled

22. 08. 2016

Na základě smlouvy o dílo uzavřené s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR byla naší společností zajištěna odborná technická pomoc dle TP 76 při realizaci doplňkového geotechnického průzkumu (GTP) dálnice D1, stavby 0136 Říkovice – Přerov, stavebního objektu SO 209 Estakáda přes Bečvu a železniční trať Olomouc – Přerov, v prostoru skládky zelené skalice v areálu Prechezy a.s.

Dopravní propojení Dolní oblasti Vítkovic s centrem – studie

Dopravní propojení Dolní oblasti Vítkovic s centrem – studie

30. 06. 2016

Inženýrsko-geologický průzkum byl realizován za účelem získání podkladů pro zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR stavby nové komunikace spojující Dolní oblast Vítkovice s centrem Ostravy.

Ostrava – ul. Patrice Lumumby – rešerše IG a HGP

Ostrava – ul. Patrice Lumumby – rešerše IG a HGP

26. 05. 2016

Cílem prací bylo zhodnocení hydrogeologických poměrů zájmové lokality ve vztahu k možnosti likvidace atmosférických srážek z projektovaných zpevněných ploch bytového domu a parkovací plochy zasakováním do horninového prostředí. Inženýrsko-geologické poměry byly zhodnoceny za účelem posouzení základové půdy pro založení projektovaných staveb.

MORAVIA CANS a.s. – EIA

MORAVIA CANS a.s. – EIA

25. 05. 2016

Pro společnost zabývající se průmyslovou výrobou aerosolových nádobek byla zpracována dokumentace o záměru „Zvýšení konkurenceschopnosti MORAVIA CANS a.s.“ Záměr zhodnotil navýšený výrobních kapacit podniku a jeho dopad na životní prostředí.

ČEZ Distribuce – pasporty OLK

ČEZ Distribuce – pasporty OLK

06. 04. 2016

Pro společnost ČEZ Distribuce byly zpracovány zjednodušené dokumentace (pasporty) odlučovačů lehkých kapalin pro lokality Prosenice a Třemešná. OLK jsou součástí rozvoden a slouží pro separaci ropných látek v dešťových vodách.

Český Těšín – Sportovní hala Svojsíkova – IG průzkum

30. 03. 2016

Průzkum byl realizován za účelem získání podkladů pro další stupně projekčních prací pro plánovanou stavbu „Sportovní hala Svojsíkova, Český Těšín“. Práce sestávaly z inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu v místě projektované nové sportovní haly. Vyhodnocení průzkumných prací stanovilo charakteristiky a popis základových poměrů na dané lokalitě, včetně základních hydrogeologických charakteristik a korozního průzkumu.

Czech English