Zpět

Aktuality

Změna sídla společnosti AZ GEO, s.r.o.

05. 12. 2019

Dne 3.12.2019 bylo změněno sídlo společnosti zápisem v obchodním rejstříku.

Nová adresa sídla společnosti je:
Chittussiho 1186/14
710 00  Ostrava – Slezská Ostrava

Pro posílení našeho týmu hledáme inženýrského geologa s praxí.

01. 10. 2019

Pro posílení našeho týmu hledáme inženýrského geologa s praxí. Požadavkem je dobrý psaný a mluvený projev, schopnost organizace práce v týmu. Nabízíme práci na zajímavých projektech a profesní růst. 

ŽST Nové Zámky –  ŽST Palárikovo - ekologické hodnocení

ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo - ekologické hodnocení

28. 02. 2018

V rámci akce na ekologické hodnocení materiálu podvalového podloží koleji byl realizován další úsek mezi železničními stanicemi Nové zámky a Palárikovo v celkové délce 15 469 m.

Lišany, Oráčovo – hydropedologický průzkum

Lišany, Oráčovo – hydropedologický průzkum

12. 12. 2017

Na základě objednávky ČVUT Praha, Fakulty stavební byl realizován podrobný hydropedologikcý průzkum se zaměřením na degradační erozní projevy a charakteristiky půd v daných lokalitách.


Cílem průzkumných prací bylo získání podkladů pro další stupně hodnocení erozních procesů probíhajících na lokalitě Za palouky v Lišanech a lokalitě Kolešovická strana v Oráčově.

Silnice I_46 – Křižovatka Nitra – Dražovce – IGP

Silnice I_46 – Křižovatka Nitra – Dražovce – IGP

30. 11. 2017

Předběžný inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum byl realizován za účelem získání podkladů pro další stupně projekčních prací plánovaných stavebních úprav Silnice I/46 - křižovatka Nitra - Dražovce.

Vítkovické slévárny spol. s r.o. – základní zpráva IPPC

Vítkovické slévárny spol. s r.o. – základní zpráva IPPC

30. 11. 2017

Cílem prací bylo vypracování základní zprávy pro zařízení podléhající integrovanému povolení ve smyslu zákona č. 76/2002 Sb. O integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů a stanovuje závazné indikátory znečistění pro saturovanou a nesaturovanou zónu posuzovaného území.

Třinecké Železárny – Modernizace Blokovny I – GT dozor na stavbě

Třinecké Železárny – Modernizace Blokovny I – GT dozor na stavbě

30. 09. 2017

V rámci zakázky pro společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. byl proveden geotechnický monitoring výkopových a bouracích prací při modernizaci Blokovny I.

Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice

Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice

31. 07. 2017

Náplní záměru budou vodohospodářské úpravy, soustředěné na povodí toku Polančice, které mají zajistit protipovodňová opatření k ochraně proti stoleté vodě. Na vodním toku Polančici, Rakovci a Mexickém potoku bude provedeno zkapacitnění koryt, odstranění nánosů z koryt vodotečí a upravení stávajících jezů, mostů a lávek. 

D4 – mosty Stará Huť – IG průzkum

D4 – mosty Stará Huť – IG průzkum

31. 07. 2017

Zpracování podrobného inženýrsko-geologického průzkumu pro projektovanou stavbu nových dálničních mostů.  Součástí zakázky bylo vypracování rešerše geologické prozkoumanosti území z dostupných podkladů, provedení čtyř IG jádrových vrtů hlouby 6m, klasifikace a zatřídění zemin dle platných norem a stanovení agresivity podzemní vody na betonové a ocelové konstrukce.

Silnice II/152 Želešice – EIA

Silnice II/152 Želešice – EIA

30. 06. 2017

Pro chystanou stavbu „Přeložky silnice II/152 Želešice – obchvat“ bylo zpracováno oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. Pro liniovou stavbu byly zpracovány odborné studie včetně biologického průzkumu a posouzení vlivu na krajinný ráz.

Inženýrsko-geologický průzkum – ústřední hřbitov Ostrava

Inženýrsko-geologický průzkum – ústřední hřbitov Ostrava

11. 06. 2017

Inženýrsko-geologický průzkum byl proveden za účelem zjištění příčin povrchových projevů možných svahových pohybů a navržení možných opatření pro posílení stability území.

Bohumín – BONATRANS GROUP a.s. – studie třískového hospodářství

Bohumín – BONATRANS GROUP a.s. – studie třískového hospodářství

21. 04. 2017

Na základě objednávky společnosti BONATRANS GROUP a.s. byla vypracována komplexní studie třískového hospodářství ve výrobě. Cílem prací bylo celkové zhodnocení současného nakládání s třískami jako odpadním produktem ve všech provozech, kde tyto kovové třísky z obrábění vznikají, ve vztahu k jejich skladování, nakládání a případně dalšímu využívání.

Střítež – podrobný geotechnický průzkum

Střítež – podrobný geotechnický průzkum

12. 04. 2017

Geotechnický průzkum byl realizován pro zamýšlené stavební úpravy stávajícího křížení silnice I/35 se silnicí III/4868 u Stříteže nad Bečvou, které má zlepšit bezpečnost a plynulost silničního provozu v dané lokalitě.

Zařízení na úpravu kyselých dehtů – NOLO – odborný posudek

Zařízení na úpravu kyselých dehtů – NOLO – odborný posudek

05. 04. 2017

Předmětem posouzení jsou zdroje znečišťování ovzduší související s odstraněním nadbilančních kalů lagun R1, R2 a R3, staré ekologické zátěže skládky odpadů s.p. DIAMO.


Cílem posuzovaného záměru je odtěžba a vymístění veškerého obsahu nadbilančních kalů z areálu lagun R1, R2 a R3 v množství 71 360 t surových, nezavápněných kalů a 20 202 t zavápněných kalů, včetně manipulace a úpravy s odtěženými kaly.

Ostrava Laguny – EIA

Ostrava Laguny – EIA

07. 03. 2017

Cílem sanačních prací v lokalitě laguny Ostramo je odstranění 91 562 tun nadbilančních kalů. Toto množství se skládá z 71 360 tun surových kalů (laguna R3) a 20 202 tun zavápněných kalů (laguny R1 a R2). Za tímto účelem byl navržen technologický postup, který prošel procesem EIA (posuzování vlivů na životní prostředí).

Hyundai Dymos Czech s.r.o. – posudek záměru

16. 02. 2017

Posuzovaným záměrem bylo rozšíření výroby ve stávajícím provozu firmy Hyundai Dymos Czech s.r.o. v průmyslové zóně Nošovice. Jedná se o výrobu sedadel do automobilů Hyundai vyráběných sousedním mateřském závodě. Součástí akce bylo i veřejné projednání za účasti veřejnosti a ekologických spolků.

Olešná – AWT – hodnocení nebezpečných vlastností odpadu

Olešná – AWT – hodnocení nebezpečných vlastností odpadu

01. 02. 2017

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadu bylo provedeno v rámci realizace zakázky „Vodní dílo Olešná, odtěžení nánosů“.  Odpad vznikal při strojní nakládce přirozeně naakumulovaného dnového sedimentu v přehradní nádrži Olešná na nákladní automobily před odvozem odpadu k likvidaci.

Stabilní výpočty – silnice I/38 Znojmo - Hatě

Stabilní výpočty – silnice I/38 Znojmo - Hatě

28. 10. 2016

Součástí předběžného geotechnického průzkumu silnice I/38 Znojmo - Hatě (st. hranice ČR/Rakousko) bylo provedení geotechnických výpočtů navrhovaných zemních těles. Cílem geotechnických výpočtů je orientační posouzení míry stability zemních těles – dvou zářezů v trase a jednoho násypu v přechodové oblasti mostu č. 2 se svahy v projektantech požadovaných místech.

Přerov – měření síranů

Přerov – měření síranů

13. 10. 2016

Předmětem díla byly terénní, laboratorní a inženýrské činnosti pro posouzení požadavků na protikorozní ochranu navrženého mostu na trase D1 Přerov – Lipník v úseku cca KM 82,7 – KM 83,6.

D1 0136 Říkovice – Přerov – Geotechnický dohled

D1 0136 Říkovice – Přerov – Geotechnický dohled

22. 08. 2016

Na základě smlouvy o dílo uzavřené s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR byla naší společností zajištěna odborná technická pomoc dle TP 76 při realizaci doplňkového geotechnického průzkumu (GTP) dálnice D1, stavby 0136 Říkovice – Přerov, stavebního objektu SO 209 Estakáda přes Bečvu a železniční trať Olomouc – Přerov, v prostoru skládky zelené skalice v areálu Prechezy a.s.

Dopravní propojení Dolní oblasti Vítkovic s centrem – studie

Dopravní propojení Dolní oblasti Vítkovic s centrem – studie

30. 06. 2016

Inženýrsko-geologický průzkum byl realizován za účelem získání podkladů pro zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR stavby nové komunikace spojující Dolní oblast Vítkovice s centrem Ostravy.

Ostrava – ul. Patrice Lumumby – rešerše IG a HGP

Ostrava – ul. Patrice Lumumby – rešerše IG a HGP

26. 05. 2016

Cílem prací bylo zhodnocení hydrogeologických poměrů zájmové lokality ve vztahu k možnosti likvidace atmosférických srážek z projektovaných zpevněných ploch bytového domu a parkovací plochy zasakováním do horninového prostředí. Inženýrsko-geologické poměry byly zhodnoceny za účelem posouzení základové půdy pro založení projektovaných staveb.

MORAVIA CANS a.s. – EIA

MORAVIA CANS a.s. – EIA

25. 05. 2016

Pro společnost zabývající se průmyslovou výrobou aerosolových nádobek byla zpracována dokumentace o záměru „Zvýšení konkurenceschopnosti MORAVIA CANS a.s.“ Záměr zhodnotil navýšený výrobních kapacit podniku a jeho dopad na životní prostředí.

ČEZ Distribuce – pasporty OLK

ČEZ Distribuce – pasporty OLK

06. 04. 2016

Pro společnost ČEZ Distribuce byly zpracovány zjednodušené dokumentace (pasporty) odlučovačů lehkých kapalin pro lokality Prosenice a Třemešná. OLK jsou součástí rozvoden a slouží pro separaci ropných látek v dešťových vodách.

Český Těšín – Sportovní hala Svojsíkova – IG průzkum

30. 03. 2016

Průzkum byl realizován za účelem získání podkladů pro další stupně projekčních prací pro plánovanou stavbu „Sportovní hala Svojsíkova, Český Těšín“. Práce sestávaly z inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu v místě projektované nové sportovní haly. Vyhodnocení průzkumných prací stanovilo charakteristiky a popis základových poměrů na dané lokalitě, včetně základních hydrogeologických charakteristik a korozního průzkumu.

Horní Tošanovice - TOZOS - sanace

Horní Tošanovice - TOZOS - sanace

05. 10. 2015

Cílem sanačních prací bylo odstranění primárního ohniska kontaminace (znečištěných zemin) stávajícího biologického rybníčka v Horních Tošanovicích, v Moravskoslezském kraji, odtěžením zemin kontaminovaných ropnými uhlovodíky nad sanační limit s následným snížením koncentrace ropných látek (C10-C40) v zeminách ex-situ biodegradací na biodegradační ploše, případně jejich uložení na skládce nebezpečného odpadu.

Analýza rizik skládky v k ú Tylovice, místní část Horečky

02. 10. 2015

Analýza rizik byla vypracována pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm pro lokalitu ústící do blízké strže, která je aktivně zasypávána různorodým, zejména stavebním odpadem. Dle informací pamětníků byla lokální eroze v letech cca 1970-1990 zavážena různorodým odpadem pocházejícím především z bývalého podniku Tesla. Skládka byla vyrovnána, zahrnuta zeminou a zatravněna.

Liptál - Hluboké - posouzení stability svahu a návrh zajištění

Liptál - Hluboké - posouzení stability svahu a návrh zajištění

27. 08. 2015

Na základě výzvy majitele pozemku nacházejícího se ve Zlínském kraji byla provedena prohlídka příkrého svahu se sklonem 40-50°sousedící s jeho nemovitostí a návrh jeho zajištění s ohledem na riziko potenciálního sesuvu. Pod svahem je proveden cca 1,5 m hluboký výkop pro založení okrasného jezírka.

Markvartovice - ČIŽP - monitoring zemin

10. 08. 2015

Na základě objednávky České inspekce životního prostředí byla společností AZ GEO, s.r.o. byl proveden jednorázový monitoringu zemin na lokalitě v Markvartovicích. Předmětem prací bylo ověření možné kontaminace zemin vlivem do země zapuštěných použitých dřevěných železničních pražců tlakově impregnovaných směsí ropných látek na zájmové lokalitě. Ověření bylo provedeno odběrem povrchové vrstvy zemin v bezprostřední blízkosti částečně do země zapuštěných dřevěných železničních pražců, následným provedením laboratorních analýz odebraných vzorků a jejich srovnáním s platnou legislativou a s pozaďovými hodnotami. Posuzovaná plocha a další okolní pozemky slouží jako výběh pro chov pštrosů a dřevěné pražce jako sloupky stávajícího oplocení. 

Dolní Lutyně – část Věřňovice - PŘ a KŘ kanalizace

03. 08. 2015

Provozní a kanalizační řád pro akci „Odkanalizování obce Dolní Lutyně – část Věřňovice“ byl zpracován v rozsahu daném vyhláškou č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, kanalizační řád v souladu s vyhláškou č. 428/2001Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. Součástí zakázky bylo zajištění schválení kanalizačního řádu příslušným vodoprávním úřadem, tj. MěÚ Bohumín. Provozní řády s účinností novely zákona o vodách s účinností od 1.8.2010 nepodléhají schvalování vodoprávním úřadem.

Malá Štáhle - výroba hliníkového granulátu – posudek dle § 9 zákona č. 100/2001 Sb.

31. 07. 2015

Byli jsme příslušným úřadem vybrání k nezávislému posouzení záměru doplnění stávající linky na zpracování hliníkových plechů o technologii vypalování hliníkového odpadu za účelem odstraňování potisků z hliníkových obalů. Zařízení bude provozováno v Malé Štáhli u Rýmařova. Související stavbou jsou venkovní zásobníky kapalného propanu.

Chlebičov - monitorovací vrt PI-6

Chlebičov - monitorovací vrt PI-6

27. 07. 2015

Na zájmové lokalitě je plánováno rozšíření areálu Zařízení pro nakládání s odpady EKO - Chlebičov. Za tímto účelem byl navržen nový monitorovací vrt PI-6. Cílem průzkumných prací bylo vybudování trvale vystrojeného monitorovacího vrtu, posouzení hydrogeologických poměrů zájmové lokality, realizace hydrodynamické zkoušky, ověření kvality podzemní vody v rozsahu analýz stávajícího monitoringu skládky a zpracování závěrečná zprávy hydrogeologického průzkumu.

Bohumín - příprava území rozvojové plochy – EIA

Bohumín - příprava území rozvojové plochy – EIA

23. 07. 2015

Zpracovali jsme oznámení k záměru „Rekultivace a příprava území rozvojové plochy Bohumín“ v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí.

Janová - geotechnický a geofyzikální průzkum

Janová - geotechnický a geofyzikální průzkum

20. 07. 2015

Na základě objednávky podané obcí Janová byl proveden podrobný inženýrsko-geologický (geotechnický) a geofyzikální průzkum dvou sesuvných lokalit ve zmíněné obci. Rozsah průzkumu byl navržen tak, aby poskytl dostatek podkladů pro zpracování projektu stabilizačních opatření a mohl sloužit jako podklad pro žádost z Operačního programu MŽP, Prioritní osa 6 „Zlepšování stavu přírody a krajiny“, Oblast podpory 6.6 „Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnost a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod“.

Ostrava - AMO - opěrná zeď u VP3 - stabilitní posudek

Ostrava - AMO - opěrná zeď u VP3 - stabilitní posudek

10. 07. 2015

Na základě objednávky společnosti Hutní projekt Ostrava, a.s. bylo provedeno posouzení stability stávající opěrné stěny a návrh stabilizačních opatření pro zajištění výkopů na akci „SNÍŽENÍ FUGITIVNÍCH EMISÍ Z ODLÉVÁREN VP3“. Lokalita se nachází v prostoru vysoké pece č. 3 (VP3) průmyslového areálu ArcelorMittal Ostrav a.s. Cílem prací bylo posouzení stability matematickým modelováním metodou konečných prvků (MKP) včetně ověření navrženého řešení a návrh dočasných opatření pro zajištění výkopu.

Krnov - kontaminační průzkum

Krnov - kontaminační průzkum

18. 06. 2015

Pro město Krnov jsme provedli kontaminační doprůzkum saturované a nesaturované zóny areálu bývalé slévárny SKS v rozsahu potřebném pro doplnění informací o úrovni kontaminace v jednotlivých složkách horninového prostředí, ověření ohnisek kontaminace, stanovení míry a rozsahu kontaminace horninového prostředí, odhadu závažnosti kontaminace z hlediska rizik pro uživatele lokality, stanovení potenciálu saturované zóny jako sekundárního zdroje kontaminace podzemních a povrchových vod, posouzení rozsahu a možných směrů šíření znečištění do okolí a posouzení možnosti negativního ovlivnění lokality a jejího okolí v budoucnosti.

Ostrava - OZO - rozšíření skládky - geologický dohled

16. 06. 2015

Na výzvu provozovatele (OZO Ostrava s.r.o.) skládky TKO v Ostravě – Hrušově byl naší firmou proveden geotechnický dozor lokality zahrnující posouzení zemin vhodných pro účely zasakování. Úkolem geotechnického dozoru bylo ověřit situaci přímo v terénu a doporučit vhodné úpravy. Geotechnický dozor byl proveden osobou odborně způsobilou provádět hydrogeologický průzkum. 

Kelč - inklinometrické měření

Kelč - inklinometrické měření

30. 04. 2015

Provedli jsme inklinometrická měření v sousedství budovy v obci Kelč. Budova byla rekonstruována a založena na nových základech v půdorysu původní budovy. V části zdí rekonstruované budovy se po čase objevily vertikální trhliny. Původ těchto trhlin může souviset se svahovými pohyby. K iniciaci svahových pohybů může docházet zejména v období vydatných dešťů nebo v období tání sněhové pokrývky, kdy může docházet k nadměrné dotaci vody do smykové plochy.

Kopřivnice - ekologický audit

Kopřivnice - ekologický audit

15. 04. 2015

V katastru obce Kopřivnice, v souvislosti s provozem stávajícího zařízení galvanovny společnosti GalvanKo s.r.o. a z důvodu převodu dotčených pozemků na nového majitele, byl proveden ekologický audit horninového prostředí, který zahrnoval komplexní zhodnocení kvality podzemní vody a zemin. Geologický kontaminační průzkum a následné zpracování závěreční zprávy ekologického auditu byly realizovány v měsících duben a květen 2015.

Mošnov - stavba „Mobis Lamp Shop CZ“- odborný posudek a rozptylová studie

Mošnov - stavba „Mobis Lamp Shop CZ“- odborný posudek a rozptylová studie

10. 04. 2015

Pro účely využití v řízení o umístění stavby nového zdroje znečišťování ovzduší jsme pro společnost Technoprojekt, a.s. zpracovali odborný posudek a aktualizaci rozptylové studie podle § 11, odst. 8 a 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Rozptylová studie byla zpracována pro umístění vstřikovacích lisů a dieselagregátu pro požární čerpadlo.

Opava-OSTROJ a s - základní zpráva k IPPC

31. 03. 2015

Podkladová a základní zpráva byly vypracovány pro zařízení „Galvanovna“ provozovatele OSTROJ a.s., se sídlem v Opavě, dle §4a zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů. Zpracovaný dokument stanovuje závazné indikátory znečištění pro saturovanou a nesaturovanou zónu posuzovaného území vymezené pro účely ověření jejich úrovně při ukončení provozu zařízení.

Šenov - sanace znečištěných zemin v průmyslového areálu společnosti METRANS, a.s.

Šenov - sanace znečištěných zemin v průmyslového areálu společnosti METRANS, a.s.

16. 03. 2015

V průmyslového areálu společnosti METRANS, a.s., v katastrálním území Šenov u Ostravy a Šumbark bylo provedeno efektivní a ekonomicky přijatelné odstranění ekologické zátěže, kterou zde představovala ohniska kontaminace uhlovodíky C10-C40 v nesaturované zóně - potenciální zdroj znečištění podzemních a povrchových vod.

Průmyslová zóna Mošnov - rozšíření - inženýrsko-geologický průzkum

13. 02. 2015

Cílem provedených prací bylo vyhodnocení podrobného inženýrsko-geologického průzkumu pro stavbu výrobního závodu MOBIS Lamp v místě potenciálního rozšíření na plochách H a D Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov. Zakázka byla zpracována pro společnost Takenaka Europe GmbH v českém i anglickém jazyce.

Rychvald - vodoprávní poradenství

Rychvald - vodoprávní poradenství

20. 12. 2014

V rámci vodohospodářských služeb zajišťujeme od května 2014 práce související s provozováním kanalizací ve vlastnictví města Rychvald. Součástí činností je sledování dodržování obecně závazných právních předpisů vydaných na úseku vodního hospodářství, plnění rozhodnutí vodoprávních orgánů, a zajišťování jejich aktuálnosti a platnosti, odborné konzultace k provozu kanalizační sítě, zpracování hlášení zasílaná do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).

Mošnov - Mobis Lamp Shop CZ – dokumentace o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

20. 12. 2014

V rámci této zakázky jsme posuzovali vlivy záměru na životní prostředí a jejich intenzitu v období výstavby a provozu záměru. Kumulativní efekt záměru byl souhrnně vyhodnocen v odborných studiích (rozptylové a hlukové), včetně posouzení vlivů na veřejné zdraví.

I_49 Vizovice - Lhotsko - podrobný IG průzkum

I_49 Vizovice - Lhotsko - podrobný IG průzkum

17. 12. 2014

Předmětem inženýrsko-geologického průzkumu (IGP) byl 2,34 km dlouhý úsek, jež řeší obchvat nevhodného stávajícího úseku silnice I/49 vedoucí přes obec Lhotsko. Přeložka začíná na výjezdu z Vizovic, dále pokračuje severozápadně mimo intravilán Lhotska a severně navazuje na rekonstruovaný úsek silnice I/49 na začátku obce Bratřejov. Součástí IGP byla také realizace inklinometrických vrtů pro monitoring stability svahů během realizace stavby.

Třinec - Výstavba 2 STC pecí v TŽ, a.s. – IGP

Třinec - Výstavba 2 STC pecí v TŽ, a.s. – IGP

09. 12. 2014

Inženýrsko-geologický průzkum v Třineckých železárnách a.s., zajišťoval podklady pro zpracování projektové dokumentace za účelem výstavby 2 STC pecí. Samotný průzkum, kromě rešerše archívních zpráv, zahrnoval realizaci 3 jádrových vrtů a 3 těžkých penetrací v půdorysu budoucí haly. 

Bílov - inklinometrický vrt

Bílov - inklinometrický vrt

30. 11. 2014

Předmětem tohoto díla byly geofyzikální monitorovací práce, realizace nového inklinometrického vrtu a provedení geotechnických a geodetických monitorovacích prací na pravém zářezovém svahu silnice II/464 v úseku trasy km 1,540 – 1,920, jež je součástí stavby D47 4706 Hladké Životice – Bílovec.

Rožnov - areál ČSAD - sanace

Rožnov - areál ČSAD - sanace

28. 11. 2014

Prováděli jsme demolici, nakládku a odvoz podzemních i nadzemních stavebních objektů, zpevněných ploch a zemin a sanaci podzemních vod v areálu bývalých garáží ČSAD v Rožnově pod Radhoštěm.


Demolice spočívala v odstranění veškerých objektů, tzn. budov, podzemních nádrží, potrubních rozvodů, kanalizace, sklepních prostor a zpevněných povrchů terénu, včetně odtěžení kontaminovaných zemin.

Czech English