Zpět

Aktuality

Nové sídlo společnosti

Nové sídlo společnosti

29. 06. 2017

Rádi bychom Vás informovali o změně adresy sídla společnosti AZ GEO, s.r.o. S platností od 30. června 2017 společnost AZ GEO, s.r.o. sídlí na adrese Kořenského 1262/40 v Ostravě - Vítkovicích (https://mapy.cz/s/tRg4).

Horní Tošanovice - TOZOS - sanace

Horní Tošanovice - TOZOS - sanace

05. 10. 2015

Cílem sanačních prací bylo odstranění primárního ohniska kontaminace (znečištěných zemin) stávajícího biologického rybníčka v Horních Tošanovicích, v Moravskoslezském kraji, odtěžením zemin kontaminovaných ropnými uhlovodíky nad sanační limit s následným snížením koncentrace ropných látek (C10-C40) v zeminách ex-situ biodegradací na biodegradační ploše, případně jejich uložení na skládce nebezpečného odpadu.

Analýza rizik skládky v k ú Tylovice, místní část Horečky

02. 10. 2015

Analýza rizik byla vypracována pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm pro lokalitu ústící do blízké strže, která je aktivně zasypávána různorodým, zejména stavebním odpadem. Dle informací pamětníků byla lokální eroze v letech cca 1970-1990 zavážena různorodým odpadem pocházejícím především z bývalého podniku Tesla. Skládka byla vyrovnána, zahrnuta zeminou a zatravněna.

Liptál - Hluboké - posouzení stability svahu a návrh zajištění

Liptál - Hluboké - posouzení stability svahu a návrh zajištění

27. 08. 2015

Na základě výzvy majitele pozemku nacházejícího se ve Zlínském kraji byla provedena prohlídka příkrého svahu se sklonem 40-50°sousedící s jeho nemovitostí a návrh jeho zajištění s ohledem na riziko potenciálního sesuvu. Pod svahem je proveden cca 1,5 m hluboký výkop pro založení okrasného jezírka.

Markvartovice - ČIŽP - monitoring zemin

10. 08. 2015

Na základě objednávky České inspekce životního prostředí byla společností AZ GEO, s.r.o. byl proveden jednorázový monitoringu zemin na lokalitě v Markvartovicích. Předmětem prací bylo ověření možné kontaminace zemin vlivem do země zapuštěných použitých dřevěných železničních pražců tlakově impregnovaných směsí ropných látek na zájmové lokalitě. Ověření bylo provedeno odběrem povrchové vrstvy zemin v bezprostřední blízkosti částečně do země zapuštěných dřevěných železničních pražců, následným provedením laboratorních analýz odebraných vzorků a jejich srovnáním s platnou legislativou a s pozaďovými hodnotami. Posuzovaná plocha a další okolní pozemky slouží jako výběh pro chov pštrosů a dřevěné pražce jako sloupky stávajícího oplocení. 

Dolní Lutyně – část Věřňovice - PŘ a KŘ kanalizace

03. 08. 2015

Provozní a kanalizační řád pro akci „Odkanalizování obce Dolní Lutyně – část Věřňovice“ byl zpracován v rozsahu daném vyhláškou č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, kanalizační řád v souladu s vyhláškou č. 428/2001Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. Součástí zakázky bylo zajištění schválení kanalizačního řádu příslušným vodoprávním úřadem, tj. MěÚ Bohumín. Provozní řády s účinností novely zákona o vodách s účinností od 1.8.2010 nepodléhají schvalování vodoprávním úřadem.

Malá Štáhle - výroba hliníkového granulátu – posudek dle § 9 zákona č. 100/2001 Sb.

31. 07. 2015

Byli jsme příslušným úřadem vybrání k nezávislému posouzení záměru doplnění stávající linky na zpracování hliníkových plechů o technologii vypalování hliníkového odpadu za účelem odstraňování potisků z hliníkových obalů. Zařízení bude provozováno v Malé Štáhli u Rýmařova. Související stavbou jsou venkovní zásobníky kapalného propanu.

Chlebičov - monitorovací vrt PI-6

Chlebičov - monitorovací vrt PI-6

27. 07. 2015

Na zájmové lokalitě je plánováno rozšíření areálu Zařízení pro nakládání s odpady EKO - Chlebičov. Za tímto účelem byl navržen nový monitorovací vrt PI-6. Cílem průzkumných prací bylo vybudování trvale vystrojeného monitorovacího vrtu, posouzení hydrogeologických poměrů zájmové lokality, realizace hydrodynamické zkoušky, ověření kvality podzemní vody v rozsahu analýz stávajícího monitoringu skládky a zpracování závěrečná zprávy hydrogeologického průzkumu.

Bohumín - příprava území rozvojové plochy – EIA

Bohumín - příprava území rozvojové plochy – EIA

23. 07. 2015

Zpracovali jsme oznámení k záměru „Rekultivace a příprava území rozvojové plochy Bohumín“ v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí.

Janová - geotechnický a geofyzikální průzkum

Janová - geotechnický a geofyzikální průzkum

20. 07. 2015

Na základě objednávky podané obcí Janová byl proveden podrobný inženýrsko-geologický (geotechnický) a geofyzikální průzkum dvou sesuvných lokalit ve zmíněné obci. Rozsah průzkumu byl navržen tak, aby poskytl dostatek podkladů pro zpracování projektu stabilizačních opatření a mohl sloužit jako podklad pro žádost z Operačního programu MŽP, Prioritní osa 6 „Zlepšování stavu přírody a krajiny“, Oblast podpory 6.6 „Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnost a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod“.

Ostrava - AMO - opěrná zeď u VP3 - stabilitní posudek

Ostrava - AMO - opěrná zeď u VP3 - stabilitní posudek

10. 07. 2015

Na základě objednávky společnosti Hutní projekt Ostrava, a.s. bylo provedeno posouzení stability stávající opěrné stěny a návrh stabilizačních opatření pro zajištění výkopů na akci „SNÍŽENÍ FUGITIVNÍCH EMISÍ Z ODLÉVÁREN VP3“. Lokalita se nachází v prostoru vysoké pece č. 3 (VP3) průmyslového areálu ArcelorMittal Ostrav a.s. Cílem prací bylo posouzení stability matematickým modelováním metodou konečných prvků (MKP) včetně ověření navrženého řešení a návrh dočasných opatření pro zajištění výkopu.

Krnov - kontaminační průzkum

Krnov - kontaminační průzkum

18. 06. 2015

Pro město Krnov jsme provedli kontaminační doprůzkum saturované a nesaturované zóny areálu bývalé slévárny SKS v rozsahu potřebném pro doplnění informací o úrovni kontaminace v jednotlivých složkách horninového prostředí, ověření ohnisek kontaminace, stanovení míry a rozsahu kontaminace horninového prostředí, odhadu závažnosti kontaminace z hlediska rizik pro uživatele lokality, stanovení potenciálu saturované zóny jako sekundárního zdroje kontaminace podzemních a povrchových vod, posouzení rozsahu a možných směrů šíření znečištění do okolí a posouzení možnosti negativního ovlivnění lokality a jejího okolí v budoucnosti.

Ostrava - OZO - rozšíření skládky - geologický dohled

16. 06. 2015

Na výzvu provozovatele (OZO Ostrava s.r.o.) skládky TKO v Ostravě – Hrušově byl naší firmou proveden geotechnický dozor lokality zahrnující posouzení zemin vhodných pro účely zasakování. Úkolem geotechnického dozoru bylo ověřit situaci přímo v terénu a doporučit vhodné úpravy. Geotechnický dozor byl proveden osobou odborně způsobilou provádět hydrogeologický průzkum. 

Kelč - inklinometrické měření

Kelč - inklinometrické měření

30. 04. 2015

Provedli jsme inklinometrická měření v sousedství budovy v obci Kelč. Budova byla rekonstruována a založena na nových základech v půdorysu původní budovy. V části zdí rekonstruované budovy se po čase objevily vertikální trhliny. Původ těchto trhlin může souviset se svahovými pohyby. K iniciaci svahových pohybů může docházet zejména v období vydatných dešťů nebo v období tání sněhové pokrývky, kdy může docházet k nadměrné dotaci vody do smykové plochy.

Kopřivnice - ekologický audit

Kopřivnice - ekologický audit

15. 04. 2015

V katastru obce Kopřivnice, v souvislosti s provozem stávajícího zařízení galvanovny společnosti GalvanKo s.r.o. a z důvodu převodu dotčených pozemků na nového majitele, byl proveden ekologický audit horninového prostředí, který zahrnoval komplexní zhodnocení kvality podzemní vody a zemin. Geologický kontaminační průzkum a následné zpracování závěreční zprávy ekologického auditu byly realizovány v měsících duben a květen 2015.

Mošnov - stavba „Mobis Lamp Shop CZ“- odborný posudek a rozptylová studie

Mošnov - stavba „Mobis Lamp Shop CZ“- odborný posudek a rozptylová studie

10. 04. 2015

Pro účely využití v řízení o umístění stavby nového zdroje znečišťování ovzduší jsme pro společnost Technoprojekt, a.s. zpracovali odborný posudek a aktualizaci rozptylové studie podle § 11, odst. 8 a 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Rozptylová studie byla zpracována pro umístění vstřikovacích lisů a dieselagregátu pro požární čerpadlo.

Opava-OSTROJ a s - základní zpráva k IPPC

31. 03. 2015

Podkladová a základní zpráva byly vypracovány pro zařízení „Galvanovna“ provozovatele OSTROJ a.s., se sídlem v Opavě, dle §4a zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů. Zpracovaný dokument stanovuje závazné indikátory znečištění pro saturovanou a nesaturovanou zónu posuzovaného území vymezené pro účely ověření jejich úrovně při ukončení provozu zařízení.

Šenov - sanace znečištěných zemin v průmyslového areálu společnosti METRANS, a.s.

Šenov - sanace znečištěných zemin v průmyslového areálu společnosti METRANS, a.s.

16. 03. 2015

V průmyslového areálu společnosti METRANS, a.s., v katastrálním území Šenov u Ostravy a Šumbark bylo provedeno efektivní a ekonomicky přijatelné odstranění ekologické zátěže, kterou zde představovala ohniska kontaminace uhlovodíky C10-C40 v nesaturované zóně - potenciální zdroj znečištění podzemních a povrchových vod.

Průmyslová zóna Mošnov - rozšíření - inženýrsko-geologický průzkum

13. 02. 2015

Cílem provedených prací bylo vyhodnocení podrobného inženýrsko-geologického průzkumu pro stavbu výrobního závodu MOBIS Lamp v místě potenciálního rozšíření na plochách H a D Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov. Zakázka byla zpracována pro společnost Takenaka Europe GmbH v českém i anglickém jazyce.

Rychvald - vodoprávní poradenství

Rychvald - vodoprávní poradenství

20. 12. 2014

V rámci vodohospodářských služeb zajišťujeme od května 2014 práce související s provozováním kanalizací ve vlastnictví města Rychvald. Součástí činností je sledování dodržování obecně závazných právních předpisů vydaných na úseku vodního hospodářství, plnění rozhodnutí vodoprávních orgánů, a zajišťování jejich aktuálnosti a platnosti, odborné konzultace k provozu kanalizační sítě, zpracování hlášení zasílaná do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).

Mošnov - Mobis Lamp Shop CZ – dokumentace o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

20. 12. 2014

V rámci této zakázky jsme posuzovali vlivy záměru na životní prostředí a jejich intenzitu v období výstavby a provozu záměru. Kumulativní efekt záměru byl souhrnně vyhodnocen v odborných studiích (rozptylové a hlukové), včetně posouzení vlivů na veřejné zdraví.

I_49 Vizovice - Lhotsko - podrobný IG průzkum

I_49 Vizovice - Lhotsko - podrobný IG průzkum

17. 12. 2014

Předmětem inženýrsko-geologického průzkumu (IGP) byl 2,34 km dlouhý úsek, jež řeší obchvat nevhodného stávajícího úseku silnice I/49 vedoucí přes obec Lhotsko. Přeložka začíná na výjezdu z Vizovic, dále pokračuje severozápadně mimo intravilán Lhotska a severně navazuje na rekonstruovaný úsek silnice I/49 na začátku obce Bratřejov. Součástí IGP byla také realizace inklinometrických vrtů pro monitoring stability svahů během realizace stavby.

Třinec - Výstavba 2 STC pecí v TŽ, a.s. – IGP

Třinec - Výstavba 2 STC pecí v TŽ, a.s. – IGP

09. 12. 2014

Inženýrsko-geologický průzkum v Třineckých železárnách a.s., zajišťoval podklady pro zpracování projektové dokumentace za účelem výstavby 2 STC pecí. Samotný průzkum, kromě rešerše archívních zpráv, zahrnoval realizaci 3 jádrových vrtů a 3 těžkých penetrací v půdorysu budoucí haly. 

Bílov - inklinometrický vrt

Bílov - inklinometrický vrt

30. 11. 2014

Předmětem tohoto díla byly geofyzikální monitorovací práce, realizace nového inklinometrického vrtu a provedení geotechnických a geodetických monitorovacích prací na pravém zářezovém svahu silnice II/464 v úseku trasy km 1,540 – 1,920, jež je součástí stavby D47 4706 Hladké Životice – Bílovec.

Rožnov - areál ČSAD - sanace

Rožnov - areál ČSAD - sanace

28. 11. 2014

Prováděli jsme demolici, nakládku a odvoz podzemních i nadzemních stavebních objektů, zpevněných ploch a zemin a sanaci podzemních vod v areálu bývalých garáží ČSAD v Rožnově pod Radhoštěm.


Demolice spočívala v odstranění veškerých objektů, tzn. budov, podzemních nádrží, potrubních rozvodů, kanalizace, sklepních prostor a zpevněných povrchů terénu, včetně odtěžení kontaminovaných zemin.

Odry - Semperflex – EIA

Odry - Semperflex – EIA

25. 11. 2014

Předmětem našich prací bylo zpracování oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí pro záměr, kterým je řešena změna technologie vulkanizace průmyslových hadic v  areálu Semperflex Optimit s.r.o. ve správním území obce Odry.

Dětmarovice - pasport stávající kanalizační sítě

31. 10. 2014

Předmětem našich prací bylo zpracování pasportu stávající kanalizační sítě v rozsahu zjednodušené dokumentace podle přílohy č. 7  bodu 2 vyhlášky  č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Proběhlo geodetické zaměření kanalizačních šachet a vpustí, výsledkem byl nákres průběhu kanalizačních stok včetně výustních objektů. Součástí prací bylo také zpracování zprávy a výkresové dokumentace.

Žabčice - biodegradační plocha – EIA

30. 10. 2014

Zpracovali jsme oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném znění, pro záměr „Skládka S-OO Žabčice, těleso II – dekontaminační plocha v sektoru skládky“ pro společnost .A.S.A., spol. s r.o., a to včetně rozptylové a hlukové studie.

Mírov

Mírov - ČAK CZ - hodnocení rizik

04. 08. 2014

V roce 2013 jsme spolupracovali na hodnocení rizik ukládání „odpadů“ na povrchu terénu v rámci akce „Terénní úpravy v katastru obce Mírov a Míroveček“. Terénní úpravy zde prováděla obec Mírov využitím výkopových zemin pocházejících ze stavby obecní kanalizace. Primárním cílem hodnocení rizika tak bylo posouzení, zda výkopové zeminy ukládané na dané pozemky, mohou pro lidské zdraví nebo pro složky životního prostředí představovat významná rizika, zda je možno tyto materiály na úpravy povrchu terénu využít a za jakých podmínek, v souladu s platnou legislativou v této oblasti (vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady). 

HG studie zasakování na území města Klimkovice

HG studie zasakování na území města Klimkovice

30. 06. 2014

V první polovině roku 2014 byla zpracována studie hydrogeologických poměrů v intravilánu města Klimkovice pro návrh řešení podmáčeného pozemku. Posuzované území také zahrnuje část vnějšího lázeňského území lázeňského místa Nový Darkov – Klimkovice.

Studie zaměřená na odhad emisí TZL při povrchové těžbě uhlí v SHP

16. 05. 2014

Cílem zpracovaného oponentního posudku bylo podat nezávislý odborný názor k informacím obsaženým ve studii zaměřené na odhad produkce emisí tuhých znečišťujících látek při povrchové těžbě uhlí, a to na základě požadavku společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Historická ortofotomapa zájmového území z 50. let 20. stol.

Průmyslová zóna Nad Barborou - supervize a TDI

07. 05. 2014

Společnost AZ GEO, s.r.o. prováděla v rámci geologického průzkumu supervizní činnost a technický dozor investora - Moravskoslezský kraj, jakožto budoucího investora a vlastníka průmyslové zóny.


Připravovaná PZ Nad Barborou je situována v Moravskoslezském kraji, v okrese Karviná, ve statutárním městě Karviná, místní části Karviná – Doly. Zájmový prostor je situován mezi silnicí I/59 na severu a bývalým dolem Barbora na jihu.

Řepiště - skládka - IGP a stabilita

Řepiště - skládka - IGP a stabilita

30. 04. 2014

„Podrobný“ inženýrsko-geologický průzkum pro založení manipulačního přístřešku, geodetické zaměření a posouzení stability jsme provedli v areálu skládky Řepiště. Stavbu představuje nový Skladovací přístřešek a manipulační a skladovací plocha. Stavba bude umístěna cca 7 m od erozní hrany příkrého svahu upadajícího do údolní nivy Ostravice.

Nový Jičín - odvodnění kostela

Nový Jičín - odvodnění kostela

29. 04. 2014

Na základě objednávky Římskokatolické farnosti Nový Jičín byl dne 17. 3. 2014 proveden inženýrsko-geologický průzkum za účelem odvodnění kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Czech English