Zpět

Bezpečnostní poradce dle ADR, Havarijní plány

Nabízíme zajištění činnosti bezpečnostního poradce ve smyslu zákona č. 175/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě. Každý podnik, jehož činnosti zahrnují přepravu nebezpečných věcí nebo jejich balení, plnění, nakládky a vykládky, musí jmenovat jednoho nebo více bezpečnostních poradců. Tyto činnosti uvedeme do souladu s platnými právními předpisy. Zpracujeme povinnou roční zprávu o přepravě nebezpečných látek a předmětů, v případě havárie nebo úniku nebezpečných látek vyhotovíme zprávu o mimořádné události. Provedeme školení pracovníků podílejících se na přepravě podle jejich odpovědnosti a pracovní náplně.

Nabízíme poradenství v oblasti prevence závažných havárií v návaznosti na zákon č.353/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů a související legislativy. Provádíme zhodnocení rizika závažné havárie, vypracováváme oznámení o zařazení objektu nebo zařízení do příslušné skupiny dle uvedeného zákona, zpracováváme havarijní plány a jejich aktualizace. Nabízíme spolupráci při zpracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie nebo bezpečnostní zprávy a možnost projednání dokumentů s příslušnými orgány státní správy.

Kontakt:

Ing. Luboš Štancl, ředitel společnosti
553 038 871, kl.11
603 874 098
lubos.stancl@azgeo.cz

Czech English