Zpět

Analýzy rizik, ekologické audity a studie proveditelnosti

Nabízíme vypracování ekologických auditů a analýz rizik:

  • pro využití v procesu řešení starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací
  • pro oceňování škod spojených se znečištěním horninového prostředí v souvislosti s prodejem majetku

Součástí analýzy je i odvození maximálních přípustných limitů znečištění a základní koncepční návrh variant řešení minimalizace těchto rizik. V případě ekologických závad většího rozsahu, na lokalitách s komplikovanými podmínkami nebo s komplexním znečištěním, na analýzu rizik navazuje technicko-ekonomická studie, která navrhuje varianty provedení nápravných opatření, včetně hodnocení technických, finančních, právních a sociologických kritérií. V návaznosti na odstraňování starých ekologických zátěží nabízíme rovněž vypracování studií proveditelnosti sanace dle pokynů Směrnice FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci. Při zpracování ekologických auditů a analýz rizika důsledně uplatňujeme doporučené metodiky a postupy, které jsou na současném stupni vědeckého poznání nejmodernější. Stěžejními dokumenty jsou metodický pokyn MŽP ČR č.12 pro analýzu rizik kontaminovaného území, metodický pokyn MŽP ČR č.13 pro průzkum kontaminovaného území a Směrnice FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci.

Kontakt:

Ing. Luboš Štancl, ředitel společnosti
553 038 871, kl.11
603 874 098
lubos.stancl@azgeo.cz

Czech English